Windykator uważany jest za skutecznego, gdy szybko odzyskuje pieniądze. Nie może jednak przy tym działać niezgodnie z prawem, bo naraziłby na odpowiedzialność karną i siebie, i wierzyciela.
Dłużnik ma prawo bronić się przed siłowymi i agresywnymi metodami egzekwowania od niego pieniędzy. Nawet, gdy nie zapłacił w terminie, ma prawo zawiadomić prokuratora o stosowanych przez windykatora metodach. Sąd może nawet uznać wierzyciela za współsprawcę, podżegacza lub pomocnika, gdy wiedział o metodach stosowanych przy ściąganiu należności, lub nawet namawiał do ich podejmowania.
Windykator nie może domagać się od dłużnika, aby wyjawił mu swój majątek, ponieważ z takim żądaniem może wystąpić jedynie sąd na wniosek wierzyciela. Nie wolno mu też wyręczać komornika i zajmować np. mebli w mieszkaniu dłużnika, ani straszyć czy nękać telefonicznie jego czy jego bliskich.