Zgodnie z rozporządzeniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma nadawać klauzule wykonalności na podstawie przepisów unijnych jedynie po zbadaniu autentyczności tytułów egzekucyjnych.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa będzie właściwy do rozpatrywania wniosków o nadanie klauzul wykonalności decyzjom Rady, Komisji, Europejskiego Banku Centralnego, Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości UE – zakłada projekt rozporządzenia, przygotowany przez ministra sprawiedliwości na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma nadawać klauzule wykonalności na podstawie przepisów unijnych jedynie po zbadaniu autentyczności tytułów egzekucyjnych.
Po uzyskaniu klauzuli wierzyciel będzie mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego – czytamy w uzasadnieniu projektu.
W obowiązującym do 28 marca stanie prawnym, z uwagi na brak ustawowych kompetencji ministra sprawiedliwości do wskazania jednego sądu, tytuły egzekucyjne przekazywano Stałemu Przedstawicielstwu RP przy Unii Europejskiej, które następnie przesyłało je sądom rejonowym na podstawie właściwości ogólnej dłużnika.
Projekt rozporządzenia musi jeszcze zostać zaopiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa.