Chwilą wniesienia pisma do sądu administracyjnego e-mailem jest czas rzeczywistego przesłania poczty, a nie moment odebrania go przez pracownika sekretariatu. Wobec tego zażalenie może zostać skutecznie wniesione nawet poza godzinami pracy sądu – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.

Zażalenie po terminie

Rozpoznawał on sprawę współwłaściciela nieruchomości, który wniósł zażalenie na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu 17 lutego. W dniu 24 lutego o godz. 22.50 skarżący przesłał do sądu zażalenie pocztą elektroniczną, a następnego dnia, tj. już po upływie ustawowego terminu siedmiu dni, nadał je na poczcie.
WSA odrzucił wniesione w ten sposób zażalenie i podkreślił, że zostało ono wniesione po terminie. Jego zdaniem w wypadku nadania pisma za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej pismo uznaje się za wniesione w dacie prezentaty: jest to adnotacja o wpływie pisma uczyniona przez upoważnionego pracownika sądu. Ta czynność została dokonana dopiero 25 lutego, a więc dzień po upływie terminu.
W zażaleniu na postanowienie gdańskiego WSA skarżący podważył stanowisko sądu o wiążącej dacie prezentaty. Taka zasada nie wynika z żadnego przepisu. Poza tym strona wskazała, że urząd pocztowy w jej miejscu zamieszkania jest czynny do 20.00, gdy tymczasem w siedzibie sądu poczta jest czynna całodobowo.

Prezentata nie decyduje

NSA uznał, że uzależnianie prawidłowości wniesienia przez stronę drogą elektroniczną pisma od prezentaty jest bezpodstawne. Jej umieszczenie na piśmie procesowym jest czynnością techniczną o charakterze pomocniczym i nie można jej utożsamiać z faktem wniesienia pisma. Jest to jedynie urzędowa adnotacja o chwili dokonania przez stronę czynności procesowej. NSA wskazał również, że zażalenie wnosi się do sądu w terminie siedmiu dni od doręczenia zarządzenia. Oznacza to, że zażalenie można wnieść do momentu upływu ostatniego dnia tego terminu. Upływ ostatniego dnia terminu w rozpoznawanej sprawie przypadał 24 lutego pod koniec tego dnia, czyli o 24.00.
Chwilą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną (choćby dotkniętego brakami formalnymi) będzie więc moment rzeczywistego przesłania poczty elektronicznej, który zostanie odzwierciedlony u odbiorcy wiadomości w odpowiednim programie pocztowym. Informacja o potwierdzeniu transmisji danych, której częścią jest data doręczenia, znajduje się w nagłówku każdego listu elektronicznego i to ona powinna decydować o terminowości wniesienia pisma procesowego.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 grudnia 2011 r., sygn. akt II FZ 447/11.