Strona nie musi czekać do następnego dnia po otrzymaniu rozstrzygnięcia, by złożyć przysługujący jej środek zaskarżenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Aplikantka notarialna wystąpiła do Rady Izby Notarialnej (RIN) w Lublinie z wnioskiem o wydanie jej zaświadczenia o odbyciu aplikacji. Korporacja odmówiła. Aplikantka wniosła więc zażalenie. Krajowa Rada Notarialna (KRN) stwierdziła jednak, że zażalenie zostało wniesione z uchybieniem terminu, bowiem złożono je w tym samym dniu, w którym doręczono aplikantce uchwałę RIN.
KRN wskazała na art. 57 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Termin do złożenia zażalenia powinien być więc liczony od dnia następnego.
Aplikantka wniosła skargę do sądu. Przekonywała, że zażalenie zostało wniesione prawidłowo, ponieważ uchwała weszła do obrotu prawnego. Z argumentacją tą zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyjaśnił, że z dniem doręczenia uchwały aplikantce organy samorządu notariatu stały się związane decyzją o odmowie wydania zaświadczenia, gdyż rozstrzygnięcie weszło do obrotu prawnego.
WSA zauważył, że terminy można podzielić na takie, przed upływem których należy dokonać wymaganej czynności procesowej, oraz takie, dopiero po upływie których czynność może być dokonana. Należy przy tym odróżnić prawo do złożenia środka zaskarżenia w określonym czasie od uchybienia terminu.
Strona, otrzymując pismo w konkretnym dniu, może już skorzystać z prawa do jego zaskarżenia, gdyż zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia uchwały.
Natomiast uchybienie terminowi ma miejsce w sytuacji złożenia go po upływie tych siedmiu dni liczonych od dnia następnego od otrzymania rozstrzygnięcia. W związku z tym aplikantka nie musiała czekać do następnego dnia po otrzymaniu rozstrzygnięcia, by złożyć środek zaskarżenia. Korporacja nie miała zaś racji, bowiem uchybienie terminowi do zaskarżenia rozstrzygnięcia należy rozumieć jako dokonanie tej czynności po upływie terminu.
Podobnie zaskarżenie decyzji przed jej otrzymaniem należy traktować jako przedwczesne, gdyż organ nie uzewnętrznił jeszcze swojej woli prawnie skutecznym doręczeniem rozstrzygnięcia stronie.

ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 lutego 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 795/12.