Spośród osób wykonujących zawody prawnicze na największe zmiany w przepisach w nowym roku muszą przygotować się adwokaci.

Od 1 stycznia zmianie ulegną przepisy wewnętrzne adwokatury. Zmiany te dotyczą Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz regulaminów: Aplikacji Adwokackiej, Doskonalenia Zawodowego i Konkursu Krasomówczego. W życie wejdą również dwa nowe regulaminy dotyczące sądu polubownego oraz postępowania mediacyjnego. Od 2012 zmieniają się też warunki obowiązkowych ubezpieczeń OC, które muszą wykupić członkowie palestry. Zmiany są efektem uchwał podjętych 19 listopada przez Naczelną Radą Adwokacką.

Adwokat syndykiem

Znowelizowany kodeks etyki zawodowej rozszerza katalog zajęć, które można łączyć z wykonywaniem zawodu adwokata. Od 1 stycznia zgodne z etyką zawodową będzie wykonywanie przez adwokata funkcji syndyka, podejmowanie czynności nadzorcy sądowego, likwidatora i zarządcy działającego na podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Ponadto adwokaci będą mogli być kuratorami we władzach fundacji, radach nadzorczych, zarządach spółdzielni mieszkaniowych, a także pełnienie obowiązków członka zarządu i prokurenta spółek prawa handlowego.

Pełniąc te obowiązki, adwokaci będą musieli przestrzegać zasad ochrony tajemnicy adwokackiej.

Adwokat nie może być rzecznikiem prasowym klienta

W myśl znowelizowanego Kodeksu Etyki Adwokackiej małą rewolucją powinny przejść kontakty członków palestry z mediami. Przepisy ich dotyczące zostały bowiem rozbudowane i doprecyzowane.

Adwokaci przy wykonywaniu czynności zawodowych mają zagwarantowaną wolność słowa. Art. 17 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej przypomina jednak, że w kontaktach z mediami prawnicy powinni „zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach (…), tak aby nie uchybić zasadzie godności zawodu”. W dotychczasowym stanie prawnym art. 17 wskazywał jedynie, że adwokat „powinien zachować umiar i oględność w wypowiedziach”.

Zupełną nowość stanowi dodany do art. 18 punkt 3, który reguluje reprezentowanie swoich klientów w mediach, wskazując, że adwokat „powinien unikać przyjmowania roli rzecznika prasowego swojego klienta”. Dopuszcza się jedynie merytoryczne odpowiedzi na zarzuty wobec klienta publikowane w mediach „przedstawiające w ocenie adwokata sprawę jednostronnie, wybiórczo lub tendencyjnie”.

Niezmienione zostały dwa pozostałe punkty, w których NRA uczula swoich członków, aby unikali publicznego demonstrowania osobistego stosunku do klientów, jego bliskich i innych osób uczestniczących w postępowaniu. Ponadto „niedopuszczalne jest publiczne okazywanie (…) zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach, urzędach i organach ścigania”.

Nieporozumienia w palestrze

Naczelna Rada Adwokacka doprecyzowała przepis mówiący o rozwiązywaniu ewentualnych nieporozumień między członkami palestry.

Zmieniony paragraf 36 wskazuje, że nieporozumienia te mają być rozstrzygane w pierwszej kolejności przez właściwe organy Adwokatury, a dopiero następnie przez stały sąd polubowny przy NRA lub sąd polubowny z wyłącznym udziałem adwokatów.

Przepis wskazuje ponadto, że umowy spółek, których uczestniczą adwokaci powinny zawierać klauzulę zapisu na sąd polubowny.

Brak środka odwoławczego? Trzeba to udokumentować

Zmieniony kodeks etyki rozszerza obowiązki adwokatów w sytuacji zaniechania wniesienia środka odwoławczego. Prawnicy są wówczas zobowiązani uzyskać zgodę klienta (w miarę możliwości na piśmie).

W przypadku braku takiej zgody, niemożności jej uzyskania lub odmowy klienta adwokat powinien niezwłocznie udokumentować pisemnie w aktach sprawy.