Pismo prezydenta miasta ma charakter jedynie informacyjny. Nie podlega zatem kontroli sądów administracyjnych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na pismo prezydenta m.st. Warszawy.
Dotyczyło ono uprawnień i obowiązków wynikających z dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.