Gdy upłynie termin, w którym kontrahent powinien zapłacić należność, przedsiębiorca powinien przesłać do niego monit.
W wezwaniu do zapłaty należy wskazać wysokość żądanej kwoty, podstawę, z której wynika obowiązek uiszczenia należności (np. umowa dostawy z dnia...), kwotę należnych odsetek oraz termin i sposób zapłaty.

Wezwanie do zapłaty