Niektóre przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wymagają doprecyzowania w ustawie Prawo o adwokaturze – uważają rzecznicy dyscyplinarni i sędziowie sądów dyscyplinarnych.

Jak informuje portal Adwokatura.pl 10 grudnia 2011 r. w Warszawie podczas wspólnej narady spotkali się sędziowie sądów dyscyplinarnych oraz rzecznicy dyscyplinarni z 24 izb adwokackich.

Głównym przedmiotem spotkania była kwestia związana z art. 88a. ustawy Prawo o adwokaturze, który mówi, iż od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne odwołanie przysługuje stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia albo postanowienia, wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania. W tym kontekście rzecznicy i sędziowie dyskutowali nad koniecznością sporządzania uzasadnień orzeczeń. Zastanawiali się czy mają być one pisane z urzędu czy tylko na wniosek. Adwokatura.pl podaje, iż większość zgromadzonych uznała, że uzasadnienie powinno być sporządzane za każdym razem, postulowali też, aby w przygotowywanych zmianach w ustawie Prawo o adwokaturze uściślić to zagadnienie.

Podczas narady poruszono również problem tzw. trzeciej instancji. Chodzi o sytuację, kiedy rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, a sprawa trafia do sądu dyscyplinarnego i traktowana jest jako odwołanie do drugiej instancji. Zebrani zastanawiali się czy zgodne z przepisami jest w tym przypadku odwoływanie się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który w tym przypadku pełni funkcję trzeciej instancji. Zdaniem rzeczników i sędziów te przepisy budzą problemy w interpretacji i wymagają ujednolicenia.

Adwokatura.pl donosi również, iż dyskusję wywołał temat wyliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego. Zgromadzeni ustalili, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad zmianą zasad wynagradzania rzeczników i sędziów.