Krajowa Rada Radców Prawnych na swoim ostatnim posiedzeniu zmieniła uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Od nowego cyklu szkoleniowego, w ciągu 3 lat radcy prawni będą zobowiązani do uzyskania 40 punktów szkoleniowych. Uchwała pozwala także na wypełnienie obowiązku szkoleniowego studiami podyplomowymi z zakresu prawa. Zapis ten ma zastosowanie do studiów podyplomowych ukończonych po wejściu w życie tej uchwały.

Krajowa Rada Radców Prawnych doskonali proces szkolenia zawodowego radców prawnych – podkreśla Jan Łoziński, Wiceprezes KRRP – doszliśmy do przekonania, że należy położyć większy nacisk na to, iż ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa wypełnia obowiązek szkolenia zawodowego.

Krajowa Rada Radców Prawnych złagodziła także obowiązek radcy prawnego wpisanego na listę radców prawnych, na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej
i zdaniu egzaminu radcowskiego polegający na uczestniczeniu w szkoleniu z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego, w wymiarze co najmniej 5 godzin szkoleniowych, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu go na listę radców prawnych. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Reklama

Według uchwały, radca prawny, który w trakcie Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2009 r. nie uzyskał 30 punktów szkoleniowych, obowiązany jest uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem zapisów dotyczących zajęć z zasad etyki radcy prawnego oraz historii zawodu radcy prawnego wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.