Odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania spółek kapitałowych, co do zasady, ograniczona jest do zadeklarowanych wkładów. Czy istnieją jednak sytuacje, w których wspólnicy będą odpowiadać za zobowiązania spółki kapitałowej?
Tak, takie przypadki istnieją. Po pierwsze, jeżeli wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma od niej wypłatę wbrew przepisom prawa lub umowie spółki, pozostali wspólnicy mogą być zobowiązani do zwrotu takiej wypłaty proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Stanie się tak w sytuacji, gdy takiej wypłaty nie będzie można ściągnąć od wspomnianego wspólnika ani członków organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej dokonanie. Wynika to z art. 198 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).
Wspólnicy spółki kapitałowej będą również odpowiadać za podatkowe zobowiązania takiej spółki w organizacji – czyli spółki w okresie po jej utworzeniu, a przed rejestracją – w przypadku gdy nie został powołany jej zarząd ani ustanowiony pełnomocnik (art. 116 ust. 3 Ordynacji podatkowej).