Elektroniczny system identyfikacji kibiców, monitoring chuliganów stadionowych i możliwość sprzedaży alkoholu - to nowe rozwiązania specustawy m.in. na Euro 2012. 12 listopada wchodzą w życie pierwsze przepisy mające poprawić bezpieczeństwo podczas imprez masowych.

Przygotowane przez MSWiA we współpracy z resortem sprawiedliwości przepisy zmieniają 11 aktów prawnych, w tym 5 kodeksów, ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, kodeks wykroczeń, ustawę o policji, kodeks karny.

"Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas piłkarskich mistrzostw Europy w 2012, których Polska jest współorganizatorem" - podkreśla rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak.

12 listopada wchodzą w życie przepisy, które mają obowiązywać wyłącznie podczas EURO 2012, a także regulujące terminy wprowadzenia na stadionach elektronicznego systemu identyfikacji kibiców. Pozostałe regulacje wejdą w życie w styczniu 2012 roku.

Nowe przepisy zawarte są w nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w nowym rozdziale

Zawiera on szereg przepisów porządkowych określających uprawnienia służb porządkowych, w tym policji, Straży Granicznej, straży pożarnej i BOR podczas mistrzostw. Policja będzie mogła w ramach zabezpieczenia turnieju pobierać, uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Nowelizacja przewiduje, że funkcjonariusze tych służb za przedłużony czas służby (ponad 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku) otrzymają ekwiwalent pieniężny. W budżecie państwa zarezerwowano na ten cel 20 mln zł.

12 listopada wejdą też w życie przepisy, które nakazują wyposażenie stadionów w elektroniczne systemy identyfikacji, służące m.in. do kontroli sprzedaży biletów i weryfikacji informacji o orzeczonych zakazach stadionowych i klubowych. System identyfikacji kibiców na stadionach ligi zawodowej ma zacząć działać od 12 listopada, I ligi piłki nożnej od 1 stycznia 2013 r., a w pozostałych ligach od 1 stycznia 2014 r.

Na początku 201oku zaczną obowiązywać kolejne przepisy

W styczniu 2012 roku w życie mają wejść przepisy, na podstawie których w przypadku osób z zakazem wstępu na imprezę masową, sąd może orzec wobec ukaranego obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy w jednostce policji. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, w tym rodzaje meczów oraz nazwy klubów. Obowiązek stawiennictwa orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Na początku 2012 roku zaczną obowiązywać także przepisy regulujące zasady sprzedaży, podawania i picia napojów zawierających do 3,5 proc. alkoholu na imprezach masowych - z wyjątkiem imprez o podwyższonym ryzyku. Niedozwolona będzie sprzedaż alkoholu w twardych opakowaniach, wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Za wnoszenie na stadiony alkoholu będzie grozić kara ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tys. zł.

Zmienią się także przepisy regulujące nakładanie tzw. zakazu klubowego

Będzie on dotyczył również tzw. meczów wyjazdowych. Ponadto służby porządkowe będą zobowiązane odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej.

Nowelizacja wprowadza także tryb rozprawy odmiejscowionej, umożliwiającej sądzenie osoby bezpośrednio na stadionie, w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający połączenie z sędzią przebywającym w tym momencie w sali rozpraw.

Nowela daje wojewodzie uprawnienie do przerwania imprezy masowej, wprowadza odpowiedzialność karną za wdzieranie się podczas imprezy na teren całego obiektu, gdzie się ona odbywa, a nie tylko np. na murawę boiska. Karane będzie prowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu. Za zasłanianie twarzy podczas imprezy masowej będzie groził areszt, ograniczenie wolności albo grzywna nie mniejsza niż 2 tys. zł.

Wśród zapisów nowelizacji jest też wprowadzenie kar: aresztu, ograniczenia wolności albo 3 tys. zł grzywny za posiadanie niebezpiecznych narzędzi, m.in. noży i maczet - w miejscu publicznym, np. w drodze na mecz, gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób. W trakcie meczów piłkarskich karane będzie także zasłanianie twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.

Zaostrzone zostaną kary za fałszywe alarmy bombowe. Obecnie sprawcy takich alarmów są karani na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń, najczęściej grzywną, czasem aresztem do 30 dni. Po zmianach grozić ma za to od sześciu miesięcy nawet do ośmiu lat więzienia. Karane ma być także niszczenie lub kradzież infrastruktury - np. trakcji kolejowej, tramwajowej, szyn, sieci elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej.