Rada Miejska Ziębic uchwaliła stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz za opróżnianie szamb i wywóz nieczystości ciekłych. Opłaty za odbiór śmieci uzależniła przy tym od wielkości zbiornika, stosując dla zbiorników o większej pojemności opłaty niższe niż rzeczywista ilość odpadów. Im większy zatem miał być pojemnik, tym niższa stawka za litr odbieranych śmieci.
Zdaniem wojewody takie zróżnicowanie opłat opiera się na kryterium nieznanym ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.), w związku z czym stwierdził nieważność uchwały w tym zakresie.
Organ nadzorczy stwierdził, że art. 6 ust. 4 i 4a ustawy zawiera zamknięty katalog przesłanek, które usprawiedliwiają różnicowanie opłat za odbiór śmieci. W jego ocenie kryteria, jakie rada może wziąć pod uwagę, wprowadzając zróżnicowanie stawek za odbiór odpadów, ustawodawca określił jednoznacznie: może to być gęstość zaludnienia na danym obszarze gminy, odległość od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także selektywna zbiórka i odbiór tych odpadów.
Wojewoda przypomniał jednocześnie, że zasadą działania organów administracji publicznej – w tym również organów samorządu terytorialnego – jest podejmowanie czynności wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Rada Ziębic, jego zdaniem, te granice przekroczyła.
Katalog kryteriów różnicowania opłat za wywóz śmieci jest zamknięty
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego NR NK-N.4131.756.2011.RB