Zdaniem wojewody takie zróżnicowanie opłat opiera się na kryterium nieznanym ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.), w związku z czym stwierdził nieważność uchwały w tym zakresie.

Organ nadzorczy stwierdził, że art. 6 ust. 4 i 4a ustawy zawiera zamknięty katalog przesłanek, które usprawiedliwiają różnicowanie opłat za odbiór śmieci. W jego ocenie kryteria, jakie rada może wziąć pod uwagę, wprowadzając zróżnicowanie stawek za odbiór odpadów, ustawodawca określił jednoznacznie: może to być gęstość zaludnienia na danym obszarze gminy, odległość od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także selektywna zbiórka i odbiór tych odpadów.

Wojewoda przypomniał jednocześnie, że zasadą działania organów administracji publicznej – w tym również organów samorządu terytorialnego – jest podejmowanie czynności wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Rada Ziębic, jego zdaniem, te granice przekroczyła.

Katalog kryteriów różnicowania opłat za wywóz śmieci jest zamknięty

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego NR NK-N.4131.756.2011.RB