Kierunki działań w zakresie ograniczania powstawania śmieci oraz analiza stanu gospodarki odpadami – to niektóre elementy, jakie będą musiały się znaleźć w wojewódzkich planach gospodarki odpadami.
Wymagania co do tego, jak powinny być przygotowane, zawiera projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Zgodnie z nim, jeżeli wojewódzki plan będzie uwzględniał np. informacje dotyczące ekologicznych kampanii edukacyjnych, to dane o nich – cele kampanii, liczba ich adresatów – muszą się znaleźć w oddzielnym rozdziale.
Zarząd województwa, który ma przygotować projekt planu gospodarki odpadami, musi też scharakteryzować obszar, którego ten dokument dotyczy.
Chodzi tu o wskazanie działalności, które powodują wytwarzanie odpadów, i przedstawienie danych dotyczących działalności przemysłowej.
Projekt zakłada m.in., że jeżeli na terenie województwa istnieje więcej niż jedna regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, to należy wskazać, jaki obszar każda z nich obsługuje i jaką ma moc przetwórczą.

Etap legislacyjny
Projekt