Wymagania co do tego, jak powinny być przygotowane, zawiera projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z nim, jeżeli wojewódzki plan będzie uwzględniał np. informacje dotyczące ekologicznych kampanii edukacyjnych, to dane o nich – cele kampanii, liczba ich adresatów – muszą się znaleźć w oddzielnym rozdziale.

Zarząd województwa, który ma przygotować projekt planu gospodarki odpadami, musi też scharakteryzować obszar, którego ten dokument dotyczy.

Chodzi tu o wskazanie działalności, które powodują wytwarzanie odpadów, i przedstawienie danych dotyczących działalności przemysłowej.

Projekt zakłada m.in., że jeżeli na terenie województwa istnieje więcej niż jedna regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, to należy wskazać, jaki obszar każda z nich obsługuje i jaką ma moc przetwórczą.

Etap legislacyjny
Projekt