Decyzja o odcięciu ogrzewania naraziła lokatora na komplikacje zdrowotne.
Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej, którzy wydali decyzję o odcięciu ogrzewania w okresie zimowym w celu wpłynięcia na mieszkańca, aby zapłacił sporne zaległości, ponoszą odpowiedzialność za krzywdę wyrządzoną w ten sposób. Takie orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Decyzja zarządu i żądania powódki

Sprawa dotyczyła odcięcia dopływu centralnego ogrzewania. Taką informację od administratora nieruchomości otrzymała kobieta. Powodem tej decyzji było zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec wspólnoty. W okresie, kiedy mieszkanie nie było ogrzewane, kobieta chorowała sześć razy.
Poszkodowana wystąpiła do sądu o podłączenie ogrzewania w swoim mieszkaniu oraz ustalenie, że nie zalega z żadnymi opłatami związanymi z użytkowaniem mieszkania oraz z opłatami na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto domagała się od członków zarządu wspólnoty, którzy wydali decyzję o odłączeniu ogrzewania, odszkodowania za doznaną krzywdę.

Zasadne zadośćuczynienie

Sąd rejonowy oddalił powództwo. Uznał, że zachowanie członków zarządu wspólnoty było zgodne z dobrymi obyczajami. Kobieta zaskarżyła wydane orzeczenie. Sąd II instancji uznał, że apelacja częściowo zasługuje na uwzględnienie.
Sędziowie doszli do wniosku, że żądanie kobiety w zakresie domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest zasadne. Wskazano na dopuszczalność ponoszenia przez osoby fizyczne odpowiedzialności za działania, które podjęli będąc członkami zarządu wspólnoty.
Zgodnie z art. 38 ustawy – Kodeks cywilny osoba prawna działa przez swoje organu w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Z przepisu tego wynika, że działanie osób fizycznych wchodzących w skład organu osoby prawnej uważane jest za działanie samej osoby prawnej. Jednakże tylko o tyle, o ile działanie podejmowanie jest w granicach kompetencji, które ma dany organ.

Czyny o charakterze niedozwolonym

W tym zakresie co do zasady nie mieści się dokonywanie przez członków organu danego podmiotu czynów o charakterze niedozwolonym. Natomiast jak stanowi art. 415 kodeksu cywilnego, kto z winy własnej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Sędziowie uwzględniając te przepisy doszli do wniosku, że odłączenie kobiecie ogrzewania w okresie zimowym powoduje powstanie po stronie członków zarządu wspólnoty odpowiedzialności za krzywdę, jaką wyrządzili kobiecie. W dacie odłączenia ogrzewania nie zalegała ona z opłatami mieszkaniowymi. Spór pomiędzy nią a członkami zarządu wspólnoty dotyczył jedynie zapłaty za wylewkę.
Sąd nie podzielił stanowiska sądu rejonowego, że zachowanie członków zarządu odpowiadało dobrym obyczajom. Wręcz przeciwnie, pozbawienie członka wspólnoty ogrzewania w okresie zimowym w celu wymuszenia zapłaty spornej zaległości narusza zarówno zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje i naraża lokatora na niepotrzebne komplikacje zdrowotne oraz wydatki finansowe.
Ważne
Pozbawienie członka wspólnoty ogrzewania w okresie zimowym w celu wymuszenia zapłaty spornej zaległości narusza zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje
Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn. akt III Ca 389/10