W umowie o roboty budowlane inwestor musi udzielić wykonawcy gwarancji zapłaty. Zabezpieczy to terminowość wypłaty umówionego wynagrodzenia.

1 Wybierz wykonawcę i ustal z nim zakres robót przy wybudowaniu domu

Do wykonania prac związanych z wybudowaniem domu inwestor musi wybrać firmę budowlaną i zawrzeć z nią umowę o roboty budowlane. Sporządza się ją na piśmie. Wykonawca zobowiążę się w niej do oddania budynku i wykonania go zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Projekt stanowi część składową umowy i przyjmuje się, że wykonawca podjął się wszystkich robót, które zostały w nim wyszczególnione. Natomiast inwestor zobowiąże się w umowie do przekazania terenu budowy, dostarczenia projektu i innych czynności związanych z przygotowaniem robót oraz odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zawrzeć umowę o roboty budowlane.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.