Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), z zastrzeżeniem robót, które takiego pozwolenia nie wymagają i których katalog został wymieniony w art. 29 – 31 pr. budowlanego.
Pamiętać jednak należy, że inwestor, chcąc rozpocząć roboty, na które jest wymagane pozwolenie, powinien zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. W związku z tym w dniu rozpoczęcia robót budowlanych inwestor musi dysponować ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.
– Dzień rozpoczęcia robót wskazany w zawiadomieniu musi więc być dniem, w którym powyższa decyzja będzie już ostateczna. Możliwa jest zatem sytuacja, w której inwestor dokonuje zawiadomienia, jeszcze zanim decyzja o pozwoleniu stała się ostateczna. Ważne jednak, aby planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych miał miejsce po uzyskaniu przez decyzję waloru ostateczności – wyjaśnia główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński.
Możliwe jest zatem, że dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, był jednocześnie dniem rozpoczęcia robót.
– Inwestor nie powinien rozpoczynać robót przed terminem wskazanym w zawiadomieniu. Należy jednak pamiętać, że zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót jest jedynie czynnością techniczną. Zatem jeśli inwestor rozpoczął roboty budowlane przed tym terminem, ale decyzja o pozwoleniu na budowę stała się już ostateczna, wówczas podlega jedynie karze grzywny – tłumaczy dalej Robert Dziwiński.