Tylko cztery dni pozostały na zgłoszenie wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Mogą go złożyć wyborcy niepełnosprawni i osoby powyżej 75. roku życia.

W wyborach parlamentarnych będzie można głosować także korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed upoważnionym przez niego pracownikiem urzędu gminy. Do jego przygotowania niezbędny jest wniosek wyborcy. Należy go złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów. Oznacza to, że przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi termin ten upływa 29 września. Sam wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku dołącza się:

● kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

● pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię oraz adres zamieszkania, a także dane osoby udzielającej pełnomocnictwa,

● kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem.

Jeżeli wniosek wyborcy nie spełnia warunków formalnych, do akcji wkracza wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jego obowiązkiem jest wezwanie w terminie trzech dni wyborcy do uzupełnienia braków. W tym samym terminie zainteresowany musi je uzupełnić. W przypadku gdy braków nie można usunąć albo gdy nie zostały one usunięte w terminie, wójt odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Informację tę wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa już przez samo osobiste oddanie głosu. Można także je cofnąć. Następuje to przez złożenie najpóźniej na dwa dni przed wyborami oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Gdy jednak osoba udzielająca pełnomocnictwa go nie cofnie, nie będzie przeszkód, aby ustanowiony przez nas pełnomocnik oddał głos. Same czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat.