Zawiesić działalność wolno na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Okres ten może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

Zawieszenie zaczyna się od daty wskazanej we wniosku, ale nie może to być termin poprzedzający złożenie dokumentów. Uśpienie firmy trwa do momentu złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności lub do dnia wskazanego przez przedsiębiorcę. I tu jednak nie może to być dzień wcześniejszy niż data złożenia dokumentów.

Bezwzględnym warunkiem zawieszenia firmy jest niezatrudnianie pracowników. Chodzi tu jednak o przedsiębiorcę, który nie podpisał umów o pracę, a nie takiego, który zawarł umowy cywilne, np. zlecenia. Ten ostatni może zawiesić działalność gospodarczą.

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie wprawdzie mógł prowadzić żadnej działalności bieżącej, niemniej ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i osiągać przychody finansowe. Wolno mu sprzedać własne środki trwałe i wyposażenie. Ma także prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem.

Każda firma osobno

W przypadku spółki cywilnej przerwa jest możliwa wyłącznie pod warunkiem poddania się procedurze przez wszystkich wspólników. To oni są bowiem przedsiębiorcami, a nie s.c. Niemniej wspólnik więcej niż jednej spółki cywilnej albo osoba funkcjonująca w kilku różnych formach prawnych nie musi zawieszać aktywności wszędzie. Wolno jej to zrobić w jednej lub kilku spółkach cywilnych, względnie w każdej innej spośród form prowadzonej działalności.

Może więc np. Jan Iksiński zawiesić działalność jako przedsiębiorca indywidualny, ale nie jako spółka z o.o., jeżeli jest jedynym jej wspólnikiem. Może zawiesić działalność spółka jawna, w której jest wspólnikiem, ale jednocześnie może on pozostać aktywnym przedsiębiorcą – wspólnikiem spółki cywilnej.