Receptą na chwilowe kłopoty finansowe czy rodzinne może być zawieszenie funkcjonowania firmy.
Przedsiębiorca, który zdecyduje się zawiesić działalność, unika dalszych strat. Może nawet w tym okresie zaprzestać odprowadzania składek do ZUS. Zawiesić funkcjonowanie przedsiębiorstwa na okres od 30 dni do 24 miesięcy może jednak tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Przeszkodą taką nie jest natomiast zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, a także pomoc przy prowadzeniu firmy udzielana przez osoby współpracujące (również np. przez członków najbliższej rodziny).

Tylko na wniosek przedsiębiorcy

Przedsiębiorca sam decyduje o tym, na jak długi okres zawiesza prowadzenie działalności. Jedyne formalności, jakich powinien dopełnić, to złożenie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek składa na formularzu elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej CEIDG oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, lub też na formularzu papierowym, którego treść powinna być zgodna z formularzem przesyłanym przez internet. Natomiast wniosek w formie papierowej może złożyć osobiście albo wysłać listem poleconym do gminy. Wtedy urzędnik przekształci go w formę elektroniczną i prześle do CEGID. W razie przesłania go pocztą jego podpis na wniosku powinien poświadczyć notariusz.
We wniosku przedsiębiorca powinien przede wszystkim podać, od kiedy chce zawiesić działalność. Nie może to być data wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Natomiast okres zawieszenia trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności, albo do daty wskazanej w tym dokumencie, pod warunkiem że nie będzie ona wcześniejsza niż data złożenia go.
Okres zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca powinien oznaczyć w dniach, miesiącach albo dniach i miesiącach. Oznaczenie tego okresu w dniach jest szczególnie istotne wówczas, gdy obejmuje on wyłącznie pełny luty w danym roku kalendarzowym. W takim przypadku za minimalny okres zawieszenia dzielności przyjmuje się 28 dni albo 29 dni, czyli tyle, ile na luty przypada w danym roku kalendarzowym.

Działalność zawiesza wspólnik

Działalność gospodarczą może zawiesić także przedsiębiorca, który wykonuje ją w formie spółki cywilnej albo w różnych formach prawnych, np. prowadzi jednoosobową działalność, a oprócz tego jest także wspólnikiem w spółce cywilnej. Firma prowadzona w formie spółki cywilnej może skutecznie zawiesić prowadzenie działalności, pod warunkiem jednak, że zaprzestaną wykonywania jej na pewien okres wszyscy wspólnicy. Każdy z nich bowiem jest wpisany do CEIDG jako osobny przedsiębiorca i dlatego powinien dopełnić formalności związanych z prowadzeniem działalności na takich samych zasadach, jak robi to przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę. Nie jest więc dopuszczalna możliwość, że prowadzenie działalności zawiesili tylko niektórzy wspólnicy albo gdyby wprawdzie zawiesili ją wszyscy, ale każdy na inny okres.
Zdarza się, że przedsiębiorca jest wspólnikiem kilku spółek cywilnych. Wtedy sam decyduje o tym, czy zawiesza prowadzenie działalności tylko w jednej z nich, czy we wszystkich, pod warunkiem, że w każdej z tych firm pozostali wspólnicy również podjęli decyzję o zawieszeniu działalności.
Gdy przedsiębiorca wykonuje prowadzenie działalności w różnych formach, to może zawiesić wykonywanie tylko w jednej z nich, a w pozostałych ją prowadzić.

Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać z niej bieżących przychodów. Natomiast ma prawo prowadzić czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów (np. dalej opłacać czynsz za wynajmowany lokal użytkowy), przyjmować i regulować zobowiązania, które powstały przed złożeniem wniosku o zawieszenia, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie (np. maszyny z warsztatu) i uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością prowadzoną przed zwieszeniem. Może też dostawać przychody z działalności, którą wykonywał przed zawieszeniem. Nie uniknie również kontroli: inspekcje mogą skontrolować jego firmę na takich samych zasadach jak tę, która nie została zawieszona.
Firma ma prawo prowadzić czynności zabezpieczające jej byt
Podstawa prawna
Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).