"Niebieskie Karty" będą mogli wypełniać - oprócz funkcjonariuszy policji i pracowników ośrodków pomocy społecznej - także przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia - zakłada rozporządzenie, które we wtorek przyjął rząd.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", które przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zmian w tych procedurach wymagała znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszła w życie w sierpniu zeszłego roku.

W rozporządzeniu opisano procedurę postępowania w przypadku otrzymania informacji o przemocy w rodzinie. Dokument wskazuje "krok po kroku", jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia stosowania przemocy w rodzinie, poprzez działania ukierunkowane na pomoc osobie dotkniętej przemocą, osobie stosującej przemoc, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny.

Opracowano także nowe wzory formularzy "Niebieska Karta", które są wypełniane w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Obecnie wypełniają je policja i ośrodek pomocy społecznej. Jest to dokument, który może być wykorzystany jako dowód w sprawach sądowych (po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i wszczęcia postępowania karnego).

Po zmianach druki "Niebieskiej Karty" będą mogli wypełniać także przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Po wypełnieniu formularz będzie przekazywany do gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.

Formularz "Niebieska Karta" będzie dokumentem zawierającym informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań, do których zobowiązani są przedstawiciele służb realizujących procedurę. Zawierać będzie podstawowe dane osób, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie oraz dane podejrzewanych o jej stosowanie, a także opis zdarzenia, propozycje działań pomocowych i rozwiązań, które mają zakończyć stosowanie przemocy.

Autorzy rozporządzenia podkreślali, że przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia nie byli dotąd włączani w realizację procedury "Niebieskiej Karty", natomiast przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywali te zadania nieformalnie.

Przepisy znowelizowanej w zeszłym roku ustawy pozwoliły na opracowanie regulacji, w której opisane zostały wspólne działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zdaniem autorów rozporządzenia zmiany przepisów pozwolą na opracowanie indywidualnego planu pomocy, przy udziale osoby dotkniętej przemocą. Interdyscyplinarne podejście nie będzie doprowadzało do sytuacji, gdy ofiarą zajmowało się odrębnie kilka osób z różnych instytucji.