Rada gminy nie może w regulaminie korzystania z boiska regulować odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby, które korzystały z niego w sposób nieprawidłowy. Zasady te określa kodeks cywilny.

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę rady gminy w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego. W regulaminie, który stanowił załącznik do uchwały, radni ustalili, że osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.

Wyrównanie szkody

Radni przerzucili na użytkowników obowiązek sprawdzania stanu technicznego boiska i urządzeń, nakładając jednocześnie obowiązek informowania o usterkach osobę dozorującą obiekt. Ustalili również zasady odpowiedzialności osób korzystających z boiska i urządzeń za zniszczenia powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania.

Nadużycie uprawnień

Wprowadzono ponadto obowiązek wyrównania w 100 proc. strat spowodowanych wyrządzoną szkodą. W kolejnym punkcie regulaminu rada zwolniła Gminny Ośrodek Kultury z odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku korzystania z obiektu.

Zdaniem wojewody regulacje te zostały uchwalone przez radę gminy z przekroczeniem kompetencji ustawowej. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy jest uprawniona jedynie do określenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zasady odpowiedzialności za ewentualne szkody i zniszczenia w mieniu oraz na osobach regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Organ nadzoru wskazał, że znajdują tu zastosowanie ogólne reguły dotyczące szkody w mieniu i na osobie, przepisy mówiące o związku przyczynowym między działaniem a szkodą oraz przepis mówiący o odpowiedzialności władz publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym zdaniem wojewody rada nie jest uprawniona do modyfikacji tych zasad.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, sygn. 4231.19.2011