Uchwała rady gminy Białowieża w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na jej terenie została unieważniona przez wojewodę podlaskiego.

Przekroczone granice

Rada, określając obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, kierując się ochroną przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, ustanowiła zakaz wprowadzania psów do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek, biur i innych obiektów użyteczności publicznej.

Regulamin został podjęty między innymi na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten stanowi, iż rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego. W związku z tym treść uchwalonego regulaminu nie może wykraczać poza granice upoważnienia. Granice te zostały zakreślone w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przepisie tym ustawodawca wymienił, co powinien zawierać regulamin. Wszelkie odstępstwa od wymagań zawartych w tym przepisie stanowią rażące naruszenia prawa.

Organ nadzoru stwierdził, iż rada, wprowadzając taką regulację w uchwale, przekroczyła powierzoną jej w art. 4 ust. 2 pkt 6 delegację ustawową. Regulamin powinien określać szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Jego przepisy powinny mieć na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Obowiązki właścicieli

Przyjęte jednakże przez Radę zapisy, zdaniem organu nadzoru, nie zmierzają do osiągnięcia takich celów. Z art. 4 ust. 2 pkt 6 wynika jednoznacznie, że obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest ochrona przed zagrożeniami, uciążliwościami czy zanieczyszczeniami terenów.

Obowiązek ten nie może być wykonywany przez określenie zakazu wprowadzenia psów i innych zwierząt do wymienionych obiektów, ale powinien być realizowany w sposób polegający na wyprowadzaniu psa na smyczy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego SYGN. AKT NK-II.4131.2.106.2011.KK