Zatory w egzekwowaniu zasądzonych roszczeń najszybciej zlikwiduje informatyzacja kancelarii komorniczych i elektroniczna obsługa postępowań egzekucyjnych.
Zasądzona kwota przez e-sąd zostanie wyegzekwowana przez komornika wówczas, gdy powód przedstawi elektroniczny tytuł wykonawczy. Czy można domagać się wydania w tych sprawach klauzuli wykonalności na papierze?
Niestety takiej możliwości nie ma. Egzekucja komornicza związana z elektronicznym postępowaniem upominawczym musi być prowadzona w tym samym trybie.

Bez dowolnej formy

W praktyce oznacza to, że powód, który wygrał sprawę i chce odzyskać swoje pieniądze, wszczynając postępowanie egzekucyjne, nie może komornikowi przekazać tytułu wykonawczego w dowolnej formie, na przykład papierowej. Skoro wszczynając sprawę, skierował ją przez internet do e-sadu, to już do ostatniego jej etapu, czyli wyegzekwowania zasądzonego roszczenia, ma obowiązek prowadzić ją w trybie elektronicznym. Komornicy muszą więc w tych sprawach przyjmować klauzule wykonalności również przez internet. Mimo że dostawca oprogramowania przeszkolił ich z zakresu przyjmowania klauzul drogą elektroniczną, to jednak w kancelariach komorniczych tworzą się zatory.
Zdaniem Henryki Bochniarz, prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, niepokój budzi perspektywa zalania rynku egzekucyjnego sprawami zakończonymi elektronicznym tytułem wykonawczym. Uważa, że może to wpłynąć na jeszcze większe obniżenie skuteczności egzekucyjnej komorników.
Rozwój e-egzekucji można będzie osiągnąć dopiero przez określenie jasnych mierników oceny pracy kancelarii komorniczych.
Lewiatan uważa, że najszybciej zatory w egzekwowaniu zasądzonych roszczeń zlikwiduje informatyzacja kancelarii komorniczych i elektroniczna obsługa postępowań egzekucyjnych. Wnioski z elektronicznego postępowania upominawczego i spoza tego postępowania powinny być przez komorników przyjmowane drogą elektroniczną. Korespondencję z wierzycielami oraz z sądem również powinni prowadzić przez internet. Droga elektroniczna musi być wykorzystywana również w razie zbiegu egzekucji. W ten sposób komornik otrzyma akta z wyjątkiem oryginału tytułu, wówczas gdy jest on papierowy. Przyjęcie takiego trybu umożliwi komornikom prowadzenie i archiwizowanie akt egzekucyjnych w formie elektronicznej.

Zmiana prawa

Aby zwiększyć informatyzację kancelarii komorniczych, potrzebna jest kolejna zmiana przepisów, przede wszystkim części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego, która normuje przebieg postępowania egzekucyjnego. Oprócz tego trzeba również wprowadzić obowiązek obligatoryjnego przekazywania informacji o bezskutecznych egzekucjach komorniczych do Krajowego Rejestru Sądowego i biur informacji gospodarczej.
Kolejną barierą w prowadzeniu egzekucji są opóźnienia w e-sądach związane z nadawaniem w trybie elektronicznym klauzul wykonalności. Zdaniem przedsiębiorców skupionych w Lewiatanie w e-sądach mają w związku z klauzulami wykonalności ten sam problem, który spotykają w normalnych sądach.
Sąd musi zweryfikować e-nakaz zapłaty
Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu elektronicznym może stanowić tytuł wykonawczy i pozwala na wszczęcie postępowania egzekucyjnego po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności. Do wniosku o nadanie tej klauzuli dołącza się dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, który umożliwia sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego.