Wojewoda mazowiecki w trybie nadzoru stwierdził nieważność uchwały rady miasta. Zmieniała ona uchwałę o zakazie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Radni wprowadzili dodatkowy czas zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez masowych i festynów miejskich. Radni określili również czas obowiązywania wprowadzonego zakazu.

Zakazy z ustawy

Wojewoda, badając uchwałę w trybie nadzoru, stwierdził, że narusza ona w sposób istotny przepisy prawa. Chodziło o naruszenie art. 14 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z jego treścią zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników. Zakaz ten obowiązuje także w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie, spożywanie napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa.

W kolejnych punktach tego przepisu zakazane zostały sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 18 proc. alkoholu w ośrodkach szkoleniowych oraz domach wypoczynkowych. Natomiast sprzedaż napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. może się odbywać podczas imprez na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Ponadto przepis ten zabrania spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach.

Zdaniem wojewody

Wojewoda podkreślił, że na podstawie art. 14 ust. 6 w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy rada może ze względu na ich charakter wprowadzić czasowy lub trwały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych. Organ nadzoru podkreślił, że przepis ten upoważnia radę gminy do wprowadzenia tego zakazu, tylko jeśli spełniony został warunek szczególnego charakteru miejsc, obiektów lub obszarów na terenie gminy.

Zdaniem wojewody ani z treści uchwały rady miasta, ani z jej uzasadnienia nie wynika szczególny charakter terenów, na których wprowadzono zakaz. Wojewoda wskazał, że wprowadzenie zakazu na podstawie art. 14. ust. 6 jest uzasadnione tylko w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, jeśli np. mają one szczególne znaczenie religijne, kulturalne, oświatowe, społeczne czy pełnią specyficzną rolę wychowawczą nie tylko w stosunku do dzieci i młodzieży. Zdaniem organu nadzoru zakaz, który wprowadzili radni, nie uzasadnia także to, że według nich ma on wyeliminować przypadki osób nadmiernie spożywających alkohol podczas imprez masowych i festynów miejskich.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego (sygn. akt 4131.86.2011)