W uchwale rady gminy Września dotyczącej miejsca sprzedaży i podawania alkoholu określono, że punkty te mogą znajdować się w odległości 50 metrów od tzw. obiektów chronionych, tj. np. szkoły.
Przy czym odległość ta miała być mierzona drogą dojścia utwardzonymi częściami powierzchni ziemi od drzwi, gdy odległość nie dotyczyła miejsc podawania napojów alkoholowych. Uchwałę takiej treści, jako nieprecyzyjną i naruszającą cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podważył Naczelny Sąd Administracyjny.
Skargę na uchwałę złożył do sądu I instancji prokurator rejonowy. Wnioskował, że odległość powinna być mierzona najkrótszą drogą dojścia od wejścia na teren posesji obiektów chronionych do wejścia do punktu sprzedaży i punktu podawania napojów alkoholowych.