Znowelizowane 19 sierpnia 2011 r. przepisy kodeksu postępowania cywilnego zobowiązują sąd do przejawiania większej aktywności podczas rozprawy. Zamiast jedynie ustalić, które z istotnych okoliczności sprawy są sporne, i dążyć do ich wyjaśnienia, będzie miał obowiązek zadawania stronom pytań.

Większe wymagania

W ten sposób będzie wymagał od stron, aby przytoczyły i uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych praw lub roszczeń, także istotnych okoliczności sprawy, które są sporne.

W każdej sprawie sąd może zwrócić uwagę, stronie, aby powierzyła prowadzenie jej pełnomocnikowi procesowemu.

– Do tej pory sąd miał taki obowiązek tylko w sprawach o alimenty i naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym – tłumaczy adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Zmieniły się też zasady wnoszenia odpowiedzi na pozew. Teraz obowiązek wnoszenia takiego pisma procesowego ciąży jedynie na przedsiębiorcach procesujących się przed sądem gospodarczym. Natomiast w innych sprawach o wniesieniu odpowiedzi decyduje sam pozwany, a sąd może zarządzić wniesienie jej tylko w prawach zawiłych i rozrachunkowych.

Termin na odpowiedź

Natomiast znowelizowane przepisy nie wymieniają spraw, w których przewodniczący zobowiąże pozwanego do wniesienia odpowiedzi. Zdaniem adwokat Marii Urbańskiej oznacza to, że sąd będzie miał prawo zrobić to w każdej sprawie i wyznaczyć termin na złożenie pisma, nie krótszy niż dwa tygodnie. Powinien wówczas pouczyć stronę, że w razie niezgłoszenia twierdzeń i dowodów zostaną one pominięte. Wyjątek będzie miał miejsce wówczas, gdy strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew nie ze swojej winy, lub gdy uwzględnienie tych spóźnionych wniosków i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że wystąpiły inne wyjątkowe okoliczności. Natomiast sąd zwróci pozwanemu odpowiedź na pozew wniesioną po wyznaczonym terminie.

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks podstępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła te zmiany, została przekazana do Senatu