Znowelizowane przepisy Kodeksu podstępowania cywilnego nie wymieniają spraw, w których przewodniczący zobowiąże pozwanego do wniesienia odpowiedzi. Zdaniem adwokat Marii Urbańskiej oznacza to, że sąd będzie miał prawo zrobić to w każdej sprawie i wyznaczyć termin na złożenie pisma, nie krótszy niż dwa tygodnie.

Znowelizowane 19 sierpnia 2011 r. przepisy kodeksu postępowania cywilnego zobowiązują sąd do przejawiania większej aktywności podczas rozprawy. Zamiast jedynie ustalić, które z istotnych okoliczności sprawy są sporne, i dążyć do ich wyjaśnienia, będzie miał obowiązek zadawania stronom pytań.

Większe wymagania

W ten sposób będzie wymagał od stron, aby przytoczyły i uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych praw lub roszczeń, także istotnych okoliczności sprawy, które są sporne.

W każdej sprawie sąd może zwrócić uwagę, stronie, aby powierzyła prowadzenie jej pełnomocnikowi procesowemu.

– Do tej pory sąd miał taki obowiązek tylko w sprawach o alimenty i naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym – tłumaczy adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Zmieniły się też zasady wnoszenia odpowiedzi na pozew. Teraz obowiązek wnoszenia takiego pisma procesowego ciąży jedynie na przedsiębiorcach procesujących się przed sądem gospodarczym. Natomiast w innych sprawach o wniesieniu odpowiedzi decyduje sam pozwany, a sąd może zarządzić wniesienie jej tylko w prawach zawiłych i rozrachunkowych.

Termin na odpowiedź

Natomiast znowelizowane przepisy nie wymieniają spraw, w których przewodniczący zobowiąże pozwanego do wniesienia odpowiedzi. Zdaniem adwokat Marii Urbańskiej oznacza to, że sąd będzie miał prawo zrobić to w każdej sprawie i wyznaczyć termin na złożenie pisma, nie krótszy niż dwa tygodnie. Powinien wówczas pouczyć stronę, że w razie niezgłoszenia twierdzeń i dowodów zostaną one pominięte. Wyjątek będzie miał miejsce wówczas, gdy strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew nie ze swojej winy, lub gdy uwzględnienie tych spóźnionych wniosków i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że wystąpiły inne wyjątkowe okoliczności. Natomiast sąd zwróci pozwanemu odpowiedź na pozew wniesioną po wyznaczonym terminie.

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks podstępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła te zmiany, została przekazana do Senatu