Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1381), która wejdzie w życie 3 maja 2012 r. w procesie cywilnym sędzia będzie mógł zobowiązać w każdej sprawie do złożenia odpowiedzi na pozew.
Powinien przy tym pouczyć pozwanego, że w razie niezgłoszenia twierdzeń i dowodów w tym dokumencie zostaną one pominięte. W swoim piśmie pozwany powinien przedstawić argumenty za tym, że roszczenia powoda są nieuzasadnione: bo np. pozwany już uregulował roszczenie, bo powód powinien ściągnąć je od innej osoby, bo dochodzona kwota jest zawyżona albo też roszczenie dawno się przedawniło. Oprócz tego odpowiedź na pozew zawierać powinna dowody na poparcie tych twierdzeń: rachunki i faktury świadczące o zapłaceniu dochodzonej kwoty albo jej części, księgi rachunkowe, plany bądź inne dokumenty, z których wynika, że dłużnikiem jest inna osoba. Dowodem mogą być też zeznania świadka, wskazanego w odpowiedzi na pozew, który potwierdzi argumenty pozwanego o bezzasadności roszczenia. Żądając przesłuchania takiego świadka, pozwany musi wskazać konkretne okoliczności, które powinien on potwierdzić, oraz podać jego aktualny adres. Pozwany może też w odpowiedzi domagać się powołania w sprawie biegłego albo wnieść o dokonanie oględzin.
Etap legislacyjny: Wejdzie w życie 3 maja 2012 r.