Projekt nowelizacji ustawy o KRK został przyjęty przez rząd w końcu lipca. Według założeń resortu sprawiedliwości zmiana ma przyśpieszyć uzyskiwanie informacji z Rejestru. Przedstawiciele wszystkich klubów zapowiedzieli poparcie nowelizacji. Głosowanie nad projektem odbędzie się jeszcze podczas bieżącego posiedzenia Sejmu.

Według proponowanych zmian uzupełniony ma zostać też m.in. zakres danych w Rejestrze o informację, że pokrzywdzonym w przestępstwie był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania osoby za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Projekt dostosowuje ponadto polskie przepisy do regulacji europejskich. Chodzi o zasady wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (system ECRIS). Nowe rozwiązania mają uprościć uzyskiwanie przez przedsiębiorców informacji z rejestrów karnych innych państw członkowskich UE. Według resortu zmniejszy się ryzyko zatrudnienia przez przedsiębiorcę osoby, która popełniła za granicą czyn uniemożliwiający jej zatrudnienie na danym stanowisku w Polsce.

Składanie wniosków, zapytań oraz uzyskiwanie informacji z KRK przez internet będzie się odbywać za pośrednictwem skrzynki dostępowej, którą będzie można utworzyć na internetowej platformie resortu sprawiedliwości. Ma umożliwić ona także dostęp do innych rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, ksiąg wieczystych.

W projekcie zawarte zostały również przepisy regulujące sposób przetwarzania danych o osobach skazanych poza granicami Polski, które zostały przekazane KRK. Określono także sposób wykorzystywania tych danych w krajowych postępowaniach karnych, administracyjnych i wszelkich innych postępowaniach.

Uzupełniono też zakres zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK przez organy wykonujące orzeczenia w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe - o informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności. Obecnie w stosunku do osób odbywających taką karę KRK udziela informacji o niefigurowaniu w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności i Poszukiwanych Listem Gończym, mimo że faktycznie przebywają one w jednostkach penitencjarnych.

Większość projektowanych regulacji ma wejść w życie 27 kwietnia 2012 r. Większość środków potrzebnych na wprowadzenie planowanych zmian będzie pochodzić z funduszy Unii Europejskiej.