Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła zmiany w przepisach regulujących postępowanie naprawcze i upominawcze. Nowe rozwiązania mają zdyscyplinować strony występujące przed sądem.

Pominięcie dowodów

Uchwalone przepisy wprowadzają do naszej procedury zasadę, że sąd ma prawo pominąć dowody i twierdzenia, których strona nie zgłosiła od razu w piśmie procesowym zawierającym zarzuty albo w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Stanie się tak nawet wówczas, gdy zawierają one istotne informacje dla rozstrzygnięcia sprawy. Spóźniona strona traci prawo na powoływanie się na nie.

Znowelizowane przepisy stanowią, że jeszcze przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy w piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody.

Przed utratą prawa powoływania się na spóźnione dowody pozwany może bronić się, uprawdopodobniając, że nie zgłosił ich w sprzeciwie bez swojej winy. Oprócz tego sąd może uwzględnić je wówczas, gdy nie spowoduje to zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo gdy występują inne wyjątkowe okoliczności.

Konieczne pouczenie

Zmienią się też obowiązki sędziów. Nowe przepisy nałożyły na nich obowiązek pouczania stron o możliwości pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów. Takie pouczenia powinny być dołączane do nakazu zapłaty, który w postępowaniu nakazowym oraz postępowaniu upominawczym doręcza się pozwanemu wraz z pozwem, z załącznikami oraz pouczeniem o skutkach niezaskarżenia nakazu.

Takie zasady obowiązują w sądach rejonowych i okręgowych, które rozpoznają sprawę na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda, który został zgłoszony w pozwie.

W postępowaniu upominawczym pismo zawierające sprzeciw pozwany wnosi do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Gdy nakaz wydał referendarz sądowy, to sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

W piśmie pozwany musi wskazać, czy zaskarża wydany nakaz w całości, czy tylko w części, oraz przedstawić zarzuty, okoliczności i faktyczne i dowody. Chodzi o zarzuty, które pod rygorem ich utraty musi zgłosić przed wdaniem się w spór. Teraz przepisy te powinien przyjąć Senat. Jego najbliższe posiedzenie zostało zaplanowane na 18 i 19 września 2011 r.

Postępowanie nakazowe

Sąd wydaje nakaz zapłaty, gdy powód udowodni żądanie m.in.:

● dokumentem urzędowym

● uznanym przez dłużnika rachunkiem,

● wekslem, czekiem,

● dołączoną do pozwu umową,

● wyciągiem z ksiąg bankowych, gdy bank dochodzi roszczenia.