– Ograniczenie prawa skazanego do wnoszenia zażaleń na postanowienie sądu wydane w postępowaniu wykonawczym jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjności postępowań sądowych – twierdzi prof. Stefan Lelental z Uniwersytetu Łódzkiego, autor opinii.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, sądy nie będą już odraczać wykonania kary grzywny oraz rozkładać jej na raty. Zdaniem resortu sprawiedliwości, autora projektu, odraczenie wykonania i rozkładanie na raty kary grzywny nie poprawia skuteczności jej wyegzekwowania, a powoduje przedłużenie czasu trwania postępowania wykonawczego. Ministerstwo wskazuje, że samo złożenie wniosku o rozłożenie grzywny na raty powoduje faktyczne odroczenie wykonania tej kary do czasu rozstrzygnięcia wniosku.