Ofiary przestępstw będą lepiej informowane o ucieczce z więzienia czy warunkowym przedterminowym zwolnieniu osób skazanych za przestępstwa wyrządzone na ich szkodę. Dodatkowe gwarancje dla pokrzywdzonych przewiduje nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.
Obecnie prawo pozwala wystąpić pokrzywdzonemu z wnioskiem o niezwłoczne zawiadamianie go o wypuszczeniu skazanego z zakładu karnego. Procedura informacyjna dotyczy także ucieczki przestępcy z więzienia albo otrzymania przez niego przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, przerwy w wykonaniu kary albo warunkowego zwolnienia. O takiej możliwości musi zawczasu pouczyć ofiarę przestępstwa sąd. W celu lepszej ochrony pokrzywdzonego od nowego roku dyrektor więzienia będzie otrzymywał wraz z takim wnioskiem imię, nazwisko i adres pokrzywdzonego, na który będzie musiał przesyłać informacje o wyjściu sprawcy przestępstwa na wolność lub o jego ucieczce.
W praktyce zdarza się często, że wobec skazanego wykonuje się kolejno kilka kar pozbawienia wolności. Wtedy może się okazać, że pokrzywdzony jest informowany o losach swojego oprawcy jedynie przez okres odsiadywania kary za związane z nim przestępstwo i nie dowie się, kiedy tak naprawdę skazany opuści mury więzienia. Zgodnie z nowymi przepisami zawiadomienia będą wysyłane przez cały okres osadzenia.
Podstawa prawna
Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1431).
Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.