Rada nie może decydować o odmowie wydania zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Takie uprawnienie przysługuje jedynie wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta.
Wojewoda podlaski unieważnił uchwałę rady gminy, która w załączniku do uchwały postanowiła, że w przypadku niespełnienia ustalonych przez gminę wymagań przedsiębiorca nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie określonych usług na terenie gminy. Zdaniem wojewody rada może w uchwale wprowadzić jedynie wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, który chce uzyskać zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także na prowadzenie transportu nieczystości ciekłych.
Cofnięcie zezwolenia
Organ nadzoru stwierdził, że gmina, podejmując uchwałę, narusza powierzoną jej w art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach delegację. Ponadto wkraczała w uprawnienia wójta w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 8a ust. 3 tej ustawy odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie następują w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wynika z tego, że jedynym podmiotem uprawnionym do wydania, odmowy wydania, zmiany zakresu i cofnięcia takich zezwoleń jest organ wykonawczy gminy właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Rada gminy może jedynie decydować o wymaganiach, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na podstawie obowiązującego prawa rada może podjąć uchwałę konkretyzującą wymagania stawiane przedsiębiorcom chcącym uzyskać zezwolenie.
Przekroczenie kompetencji
Rada przekroczyła zatem zdaniem wojewody przyznane jej kompetencje i wyszła poza zakres precyzyjnie wskazanej delegacji ustawowej wynikającej z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Takie naruszenie prawa prowadzi, zdaniem organu nadzoru, do unieważnienia uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego, sygn. NK-II.4131.2.28.2011.DM