Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego (GIF). Wydanie zezwolenia dokonywane jest w drodze decyzji GIF. Jest on również właściwy w przypadku wydawania decyzji o odmowie wydania zezwolenia, jego zmiany oraz cofnięcia.

Prawo farmaceutyczne przewiduje, że za wydanie takiego zezwolenia pobierane są opłaty. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nie może być wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stawka opłaty jest określona przez ministra zdrowia w rozporządzeniu do ustawy i wynosi 6756 zł.

Zgodnie z ustawą hurtownie farmaceutyczne mogą prowadzić obrót wyrobami medycznymi, produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także suplementami diety czy kosmetykami. W ich asortymencie mogą się też znaleźć środki higieniczne oraz przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych. Hurtownie farmaceutyczne mają prawo sprzedawać także środki zaopatrzenia technicznego przydatne w pracy szpitali czy aptek.

Przepisy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków przy prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej. Mają prawo kupować produkty lecznicze wyłącznie od przedsiębiorcy zajmującego się wytwarzaniem leków lub innego prowadzącego obrót hurtowy. W asortymencie mogą mieć też towar od firm uprawnionych do ich dostarczania.

Hurtownie nie mogą sprzedać leku bezpośrednio pacjentowi. Mają prawo do sprzedaży leków podmiotom uprawnionym. W związku z tym w hurtowni mogą się zaopatrzyć apteki, zakłady opieki zdrowotnej, sklepy zielarsko-medyczne i zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, a także sklepy ogólnodostępne. Nie oznacza to jednak, że sklep spożywczy może kupić leki na receptę. Może jednak zaopatrzyć się w takiej hurtowni w suplementy diety. Produkty lecznicze bez przeszkód nabędą w hurtowni np. lekarze.

Przedsiębiorca, który chce mieć hurtownię farmaceutyczną, musi zatrudnić jrgo kierownika. Może nim być farmaceuta mający dwuletni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień lub zatrudnienie wykwalifikowanej osoby dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Ważne!

Za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej bez wymaganego prawem pozwolenia przedsiębiorca może dostać grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Grozi za to również kara pozbawienia wolności do lat dwóch

Podstawa prawna

Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.).