Samochody bez tablic rejestracyjnych, wyglądające na nieużywane, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, usuwa na koszt właściciela straż gminna albo policja.
Dyspozycję usunięcia pojazdu wydaje funkcjonariusz lub pracownik uprawnionej jednostki po upewnieniu się, że samochód rzeczywiście utrudnia ruch drogowy czy też akcję albo że został pozostawiony na drodze, zamiast trafić np. na złomowisko. Policjant, względnie inna osoba do tego uprawniona, wydaje polecenie na piśmie, choć dopuszczalna jest również dyspozycja ustna, przekazana przez telefon. Wtedy jednak funkcjonariusz musi niezwłocznie potwierdzić ją na piśmie.

Na wyznaczony parking

Źle zaparkowane samochody umieszcza się na strzeżonym parkingu wyznaczonym przez starostę. O wywiezieniu pojazdów stojących w niewłaściwym miejscu, tak samo jak w wypadku nieużywanych, ten, kto wydał dyspozycję, zawiadamia pisemnie właściwego miejscowo komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego policji oraz organ gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Decydujący o usunięciu musi przy tym wskazać miejsce, w którym samochód został umieszczony. Informację dostaje także właściciel. Kierowca, który źle postawił auto, nie jest zawiadamiany o usunięciu go, jeżeli zatamował ruch albo wywołał niebezpieczeństwo na drodze. Pomijany jest również, gdy zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych albo pod znakiem mówiącym, że pojazd, który tam stanie, zostanie odholowany na koszt właściciela.

Odbiór za zezwoleniem

Podstawę odbioru stanowi zezwolenie. Wydaje je ten, kto zadecydował o odholowaniu. Odbiorcą może być tylko osoba, która okaże dowód osobisty i dowód rejestracyjny oraz dowód opłacenia składki komunikacyjnego OC. Gdyby zaś kierowca nie miał opłaconego obowiązkowego ubezpieczenia, to najpierw musi wnieść składkę i zapłacić karę. Z parkingu odbiera auto osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

Nieodebrane to gminne

Kiedy zaś chodzi o pozostawione na drodze nieużywane auto, to urzędnicy gminni powiadamiają właściciela o wywiezieniu i o skutkach nieodebrania samochodu, i o konieczności zapłaty za usunięcie zawalidrogi. Ostatecznie bowiem usunięty pojazd, który nie zostanie odebrany na wezwanie gminy przez uprawnionego w ciągu 6 miesięcy, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się go. Tym samym przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. O tym po upływie terminu także powinien zostać poinformowany właściciel samochodu.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz.U. nr 143, poz. 845).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. nr 143, poz. 846).