Dłużnik na czynności komornika przeprowadzane w trakcie postępowania egzekucyjnego może poskarżyć się do sądu. Ma na to tydzień od ich dokonania. Za szkody wyrządzone wskutek bezprawnej egzekucji należy się dłużnikowi rekompensata.
Brak płynności finansowej, a czasami niekorzystny splot okoliczności sprawia, że coraz więcej osób ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Taka sytuacja powoduje, że ich wierzyciele po bezskutecznym oczekiwaniu na zwrot należnych im środków kierują sprawy do sądu. Po zakończeniu postępowania w sądzie wyrok zaopatrywany jest w klauzulę wykonalności. Następnie sprawa kierowana jest do komornika, który zajmuje się wyegzekwowaniem należnej kwoty. W toku postępowania egzekucyjnego komornicy popełniają jednak różnego rodzaju błędy. Dotyczą one nie tylko procedur. Zdarza się również, że brakuje właściwej podstawy materialnoprawnej do prowadzenia egzekucji. Negatywne skutki takich działań mogą być dla dłużnika bardzo dotkliwe. Z tych względów w przypadku gdy czynności komornika naruszą jego prawa, może on składać skargi lub w inny sposób chronić majątek przed bezpodstawnym zajęciem.
Skarga na komornika