Dłużnik na czynności komornika przeprowadzane w trakcie postępowania egzekucyjnego może poskarżyć się do sądu. Ma na to tydzień od ich dokonania. Za szkody wyrządzone wskutek bezprawnej egzekucji należy się dłużnikowi rekompensata.
Brak płynności finansowej, a czasami niekorzystny splot okoliczności sprawia, że coraz więcej osób ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Taka sytuacja powoduje, że ich wierzyciele po bezskutecznym oczekiwaniu na zwrot należnych im środków kierują sprawy do sądu. Po zakończeniu postępowania w sądzie wyrok zaopatrywany jest w klauzulę wykonalności. Następnie sprawa kierowana jest do komornika, który zajmuje się wyegzekwowaniem należnej kwoty. W toku postępowania egzekucyjnego komornicy popełniają jednak różnego rodzaju błędy. Dotyczą one nie tylko procedur. Zdarza się również, że brakuje właściwej podstawy materialnoprawnej do prowadzenia egzekucji. Negatywne skutki takich działań mogą być dla dłużnika bardzo dotkliwe. Z tych względów w przypadku gdy czynności komornika naruszą jego prawa, może on składać skargi lub w inny sposób chronić majątek przed bezpodstawnym zajęciem.
Skarga na komornika
Najczęściej wykorzystywanym środkiem, za pomocą którego dłużnik może bronić się przed bezpodstawnymi czynnościami egzekucyjnymi, jest skarga na czynności komornika. Kieruje się ją do sądu rejonowego. Jej przedmiotem może być naruszenie przepisów proceduralnych, np. zajęcia przedmiotu, który nie należy do dłużnika. Skarga powinna odpowiadać wymaganiom pisma procesowego, a dodatkowo określać zaskarżoną czynność. Można w niej również zwrócić uwagę sądu na czynności, których zaniechano, np. komornik nie umarza postępowania egzekucyjnego mimo utraty tytułu wykonawczego. Obejmuje ona zarówno czynności decyzyjne, jak i czysto wykonawcze. Oznacza to, że podstawą skargi może być każde uchybienie, które w ocenie skarżącego jest istotne i zaszło podczas dokonywania czynności przez komornika lub związane jest z zaniechaniem wymaganych czynności.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie bronić się przed czynnościami komornika.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy komornikowi należy się prowizja, gdy umorzy egzekucję

- Czy małżonek może się bronić przed egzekucją komorniczą

- Czy za błędy w czasie egzekucji mogę domagać się odszkodowania