Dwie komisje sejmowe: administracji i spraw wewnętrznych oraz Samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, przygotowują sprawozdanie na temat senackiego projektu ustawy o petycjach, które przedstawią w ramach drugiego czytania w Sejmie pod koniec lipca.

Ustawa przewiduje możliwość wnoszenia petycji na piśmie i drogą elektroniczną przez obywateli, osoby prawne i jednostki organizacyjne w interesie publicznym podmiotów, które ją składają, bądź innych za ich zgodą. Petycja złożona na piśmie musi zostać podpisana, a przesłana przez internet – zawierać adres poczty elektronicznej osoby, która ją składa.

Ma ona skłonić do podjęcia określonego działania albo zaprzestania prowadzenia go, a także do zajęcia określonego stanowiska przez adresata, którym jest organ władzy publicznej, organizacja albo instytucja społeczna, która wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Projekt przewiduje, że petycję należy rozpatrzyć w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Termin ten może jednak zostać przedłużony o dalsze trzy miesiące. Gdy adresat uzna, że jest niewłaściwy, to wtedy w ciągu 30 dni powinien ją przekazać do organu właściwego. W tym samym czasie będzie mógł też wezwać składającego do uzupełnienia petycji albo do wyjaśnienia jej treści. Gdy w tej samej sprawie składane są dalsze petycje, adresat będzie mógł je rozpatrzyć łącznie, a w dodatku na swojej stronie internetowej ogłosić okres oczekiwania na dalsze petycje, trwający nie dłużej niż dwa miesiące. Natomiast gdy po rozpatrzeniu petycji będą wpływały kolejne w tej samej sprawie, to będą mogły pozostać bez rozpatrzenia. Ma to zapobiec wielokrotnemu rozpatrywaniu tych samych spraw spowodowanych uporczywym wnoszeniem petycji, które nie zawierają żadnych nowych treści.