Rada Ministrów w opracowanym przez siebie stanowisku w sprawie senackiego projektu ustawy o petycjach poprała dalsze prace nad tymi przepisami. Według rządu uchwalenie tych regulacji jest niezbędne. Ich brak uniemożliwia bowiem realizację konstytucyjnego prawa obywateli do składania petycji.

Ministrowie przedstawili swoje uwagi dotyczące projektu. Ich wątpliwości wzbudził zaproponowany przez senatorów przepis, w którym zostały wymienione podmioty mogące składać petycję. Zgodnie bowiem z Konstytucją RP każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Ministrowie proponują także wprowadzić do projektu przepis, który zezwoliłby na składanie petycji w formie ustnej do protokołu. Zgodnie z opracowanym przez senatorów projektem petycje mają być składane w celu skłonienia adresata do podjęcia lub zaniechania jakiegoś działania. Petycje zgodnie z projektem będzie można złożyć pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Adresat będzie musiał ja rozpatrzyć niezwłocznie, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy.