Osoby zajmujące się zawodowo działalnością lobbingową nie będą miały prawa składać petycji w sprawie projektu ustawy, o ile będą tego dokonywać na rzecz swoich klientów – to tylko jedno z rozwiązań, jakie przewiduje projekt ustawy o petycjach.

Nowa ustawa przewiduje, że petycje będą mogły składać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną. Petycję będzie można złożyć w interesie publicznym, w imieniu własnym lub osoby trzeciej, za jej zgodą. Z kolei adresatem petycji mają być organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Celem petycji ma być skłonienie adresata do podjęcia określonego działania, zaniechania podjętego działania lub zajęcia określonego stanowiska.

– To rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. Są pewne sprawy, które mogą być w tej drodze załatwiane, a nie wiążą się z indywidualnym interesem – twierdzi Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Co więcej, nowe przepisy przewidują, że petycje będzie można składać nie tylko w formie pisemnej, lecz także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym ostatnim przypadku wystarczające będzie wysłanie jej treści na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej adresata lub obsługującego go urzędu. Zgodnie z projektem w przypadku gdy petycja będzie składana drogą elektroniczną, wymagane będzie określenie adresu e-mailowego adresata. O tym, czy pismo jest petycją, każdorazowo ma jednak decydować jego treść, a nie forma zewnętrzna. W razie zaistnienia braków składający petycję będzie wezwany do uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści w terminie 14 dni.

Zgodnie z proponowanymi zmianami petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od danego organu lub instytucji termin ten ulega przedłużeniu, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

W projekcie znalazły się także rozwiązania dotyczące zawodowej działalności lobbingowej. Lobbujący w danej sprawie na rzecz osób trzecich nie będą bowiem mogli składać petycji odnośnie do projektu aktu normatywnego będącego przedmiotem prac Rady Ministrów, Sejmu, Senatu lub ujętego i ogłoszonego w programie prac legislacyjnych rządu.