Według wiceszefa MSWiA Adama Rapackiego projekt ma być narzędziem w skutecznej walce z przestępcami, którzy coraz częściej działają ponad granicami. Ma też na celu pomóc w odzyskiwaniu pieniędzy gangsterów ukrywanych na rachunkach bankowych lub lokowanych np. w nieruchomości poza ich ojczystym krajem.

Projekt dostosowuje polskie przepisy do kilku decyzji Rady Unii Europejskiej dotyczących wymiany informacji pomiędzy organami ścigania krajów członkowskich.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Zmiany polegają na zniesieniu pewnych obowiązków informacyjnych, albo zmniejszeniu częstotliwości lub kosztów ich wykonywania, a także zniesieniu wybranych barier prawnych w prawie gospodarczym.

Niektóre propozycje polegają na wprowadzeniu możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną - jako alternatywy wobec postaci papierowej.

Informacje niezbędne w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania, będą szybciej, nawet w ciągu 8 godzin, przekazywane przez policję organom ścigania państw członkowskich UE. Pozwoli na to przygotowany projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE. Punkt wymiany informacji będzie się znajdował w Komendzie Głównej Policji. Rada Ministrów przyjęła projekt podczas dzisiejszego posiedzenia 14 lipca br.

Projekt ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego 2 decyzje Rady UE, ujednolicając i harmonizując prawo krajowe z unijnymi standardami, w zakresie:

- wymiany informacji w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;

- ochrony danych osobowych wymienianych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.

Ponadto projekt ustawy umożliwi przetwarzanie informacji w sposób zautomatyzowany. Zapewni także pełną współpracę organów ścigania państw UE z Krajowym Biurem do Spraw Odzyskiwania Mienia (utworzonym w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji), w zakresie wymiany informacji i danych na temat mienia pochodzącego z przestępstwa (rachunki bankowe, nieruchomości, pojazdy, inne dobra o dużej wartości) lub na temat osób (np. nazwiska, adresy, daty i miejsca urodzenia, daty rejestracji firm, ich udziałowcy, akcjonariusze, siedziby, itd.) - na różnych etapach ścigania i wykrywania przestępstw finansowych.

Przygotowany projekt ustawy ma przede wszystkim usprawnić i przyśpieszyć wymianę informacji, w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania, między organami ścigania państw członkowskich UE. Ma także zapewnić bezpieczne przekazywanie danych osobowych, w zakresie wymiany informacji międzynarodowych. Aktualnie w polskim prawie nie ma jednoznacznego wskazania krajowych podmiotów uprawnionych do wymiany informacji z właściwymi organami ścigania innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt ustawy przewiduje, że organem właściwym do koordynowania wymiany informacji między krajowymi podmiotami, a ich zagranicznymi partnerami, czyli tzw. punktem kontaktowym będzie Komenda Główna Policji.