Uchwała rady gminy w sprawie skargi mieszkańca gminy została uchylona przez wojewodę. W uchwale gmina podjęła decyzję o odmownym załatwieniu skargi. Jednak nie uzasadniła w niej swojej decyzji. Nie wskazała też powodów, z jakich odmówiła załatwienia sprawy mężczyzny.

Dokonując analizy uchwały, wojewoda wskazał, że zgodnie z art. 7 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Natomiast w myśl art. 238 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno spełniać określone kryteria. Natomiast zawiadomienie o odmownym załatwieniu sprawy powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie prawne oraz faktyczne.

Wojewoda, analizując uchwałę rady gminy, uznał, że uchwała o odmownym załatwieniu skargi nie spełnia wymogów uzasadnienia przewidzianych w przepisach procedury administracyjnej. Zdaniem organu nadzoru uzasadnienie do uchwały zawiera bardzo lakoniczne uzasadnienie faktyczne odmownego załatwienia skargi. Brak było natomiast w ogóle uzasadnienia prawnego. Wojewoda wskazał, że z uzasadnienia powinno jasno wynikać, że w pełni zostały wyjaśnione okoliczności faktyczne sprawy. Natomiast ustalony stan faktyczny pozwala dokonać oceny prawnej i sformułować uzasadnienie prawne. W czasie toczącego się postępowania rada gminy potwierdziła, że nie podała szczegółowo przesłanek oddalenia skargi. Z tych względów wojewoda unieważnił uchwałę.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, sygn. PKN-I.4131.29.2011.