Umożliwienie wypłacania zaliczek osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych przed decyzją o wypłacie odszkodowania przewiduje senacki projekt nowelizacji Kodeksu prawa karnego skierowany w czwartek do Sejmu.

Za projektem głosowało 91 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Według zmian proponowanych w senackim projekcie nowelizacji, sąd lub prokurator będzie mógł zdecydować o wypłacie osobie poszkodowanej bądź jej najbliższym zaliczki przez firmę ubezpieczeniową jeszcze przed ostateczną decyzją o wypłacie odszkodowania i przed prawomocnym zakończeniem sprawy karnej przed sądem.

Zgodnie z projektem do K.p.k. miałby zostać dodany nowy rozdział - "zabezpieczenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych". Zaliczka będzie mogła być wypłacona poszkodowanemu, jeśli zebrane w sprawie dowody będą wskazywać na "duże prawdopodobieństwo", że obrażenia lub uszczerbek na zdrowiu wystąpiły w wyniku przestępstwa doprowadzenia do wypadku lub katastrofy komunikacyjnej.

Jak zaznaczają autorzy projektu w uzasadnieniu, doświadczenia wskazują, że w przypadku wypadków, w związku z którymi toczy się postępowanie karne, zakłady ubezpieczeń wstrzymują się od szybkiej wypłaty odszkodowań, powołując się na konieczność oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie.

"Zaproponowane rozwiązanie ma wpłynąć przede wszystkim na poprawę sytuacji pokrzywdzonego, zwłaszcza, gdy zachodzi potrzeba jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zaspokojenie jego bieżących potrzeb" - czytamy w uzasadnieniu. Chodzi na przykład o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Wysokość zaliczki - jak zapisano w projekcie - ma być ustalana po uwzględnieniu okoliczności każdej sprawy, wysokości szkody, górnej granicy odpowiedzialności sprawcy zobowiązanego do wypłaty odszkodowania i kosztów pomocy niezbędnej pokrzywdzonemu. Pieniądze miałyby być zaliczane na poczet należnego odszkodowania. Obowiązek wypłaty mógłby być uchylony, jeśli podczas badania sprawy ujawniłyby się nowe okoliczności zmieniające jej stan faktyczny.

Obecnie, jak napisano w uzasadnieniu, osoba poszkodowana w wypadku może dochodzić świadczeń na poczet niezbędnych kosztów leczenia jedynie w ramach postępowania cywilnego. "Z analizy praktyki wynika, że sądy cywilne i zakłady ubezpieczeń uzależniają rozstrzygnięcia w tym zakresie od prawomocnego zakończenia postępowania karnego" - zaznaczyli autorzy projektu.

Przed podjęciem uchwały w sprawie wniesienia projektu do Sejmu senatorowie przyjęli dwie poprawki precyzujące jego zapisy, m.in. dodali zdanie, że "pokrzywdzony jest zobowiązany zwrócić podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty odszkodowania świadczenie wypłacone tytułem zaliczki w wypadku, gdy świadczenie nie przysługuje w całości lub części".

Nad podobnymi rozwiązaniami pracował resort sprawiedliwości, ostatecznie projekt został przygotowany jako inicjatywa Senatu.