Pieniądze wypłacane z ubezpieczenia OC osoby, która jest sprawcą katastrofy lub wypadku komunikacyjnego, szybciej trafią do poszkodowanych – taki jest główny cel projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest autorem zmian, proponuje wprowadzenie do procedury karnej nowej instytucji – zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dzięki tej zmianie sąd będzie mógł, na wniosek prokuratora, pokrzywdzonego lub osoby mu najbliższej, wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie prawo będzie miał także na etapie postępowania przygotowawczego prokurator. Postanowienie zostanie wydane tylko wtedy, gdy zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że określona osoba popełniła przestępstwo.

Instytucja zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ma poprawić sytuację osoby pokrzywdzonej przestępstwem katastrofy komunikacyjnej i wypadku komunikacyjnego, która doznała szkody na osobie, czyli ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń ciała. Dotyczyć ona będzie tych osób, które zostaną poszkodowane w wyniku czynu sprawcy, którego skutki są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej lub takim ubezpieczeniem objęte być powinny. W tym drugim przypadku wypłatą odszkodowania zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Na gruncie obecnych przepisów ofiara wypadku lub katastrofy komunikacyjnej, aby otrzymać pieniądze na leczenie lub rehabilitację, musi wystąpić do sądu z powództwem cywilnym. Wiąże się to m.in. z uiszczeniem opłaty sądowej od powództwa. Co więcej, poszkodowany nie ma gwarancji, że sąd szybko przyzna mu choć część wnioskowanej kwoty. Praktyka bowiem pokazuje, że zarówno sądy cywilne, jak i zakłady ubezpieczeń uzależniają rozstrzygnięcie w tym zakresie od prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Dzięki zmianom, poszkodowany, który będzie dysponować postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, otrzyma od zakładu ubezpieczeń wypłatę z tytułu zaliczki na poczet odszkodowania, bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu cywilnego.

Kiedy sąd odmówi wydania postanowienia:

● wniosek został wniesiony bez uprzedniego zawiadomienia o szkodzie,

● podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania wypłacił odszkodowanie,

● roszczenie objęte wnioskiem nie ma bezpośredniego związku z czynem będącym przedmiotem postępowania,

● to samo roszczenie dochodzone jest również w postępowaniu cywilnym,

● o roszczeniu objętym wnioskiem prawomocnie orzeczono,

● wniosek został złożony przed upływem 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie.