W ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie ma określenia „tymczasowy dowód osobisty”. Jedyną różnicą w dokumentach wydawanych osobom małoletnim jest okres, na jaki zostają wydane.
Co do zasady, dowód osobisty ważny jest przez 10 lat od daty wydania, natomiast dokument wydany osobie, która nie ukończyła 18. roku życia – 5 lat.
W odniesieniu do paszportów ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych określa, że paszport tymczasowy jest wydawany jako podstawowy dokument dla osób małoletnich, które nie ukończyły 5 lat. Natomiast dla osób małoletnich w przedziale wieku od 5 do 13 lat wydaje się paszporty biometryczne, przy czym okres ich ważności wynosi 5 lat od daty wydania. Ponadto na żądanie rodziców paszport biometryczny może być wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 lat. Dokument taki jest ważny 12 miesięcy od jego wydania.
Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

Obowiązki rodziców

Za osobę małoletnią, która nie ukończyła 13. roku życia, wniosek o wydanie dowodu osobistego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Za osobę małoletnią, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.

Kolorowa fotografia

Obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych nie zwalniają z obowiązku dołączenia fotografii do wniosku o wydanie paszportu tymczasowego. Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia osoba ubiegająca się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego składa kolorową fotografię o wymiarach określonych w niniejszym przepisie. Natomiast w stosunku do dzieci do 5. roku życia wymogi dotyczące zdjęć biometrycznych zostały złagodzone i są określone w par. 3 ust. 4 rozporządzenia.

Paszport tymczasowy

Podstawowa różnica między paszportem biometrycznym a paszportem tymczasowym polega na tym, że w pierwszym z wyżej wymienionych dokumentów umieszcza się w formie elektronicznej dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców. Paszport tymczasowy nie zawiera natomiast danych biometrycznych. Ponadto dokumenty te różnią się okresem ważności, na jaki są wydawane; paszport biometryczny wydawany osobom w przedziale wiekowym od 5 do 13 lat jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania, a osobom po ukończeniu 13. roku życia przez okres 10 lat od daty jego wydania. Dodatkowo na żądanie rodziców, osobie małoletniej poniżej 5. roku życia może być wydany paszport biometryczny, przy czym dokument ten jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania. Natomiast paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim określony, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dokument biometryczny

Jeżeli w dokumencie paszportowym wydanym osobie małoletniej, która nie ukończyła 5. roku życia, na żądanie rodziców tej osoby, w formie elektronicznej zamieszczono dane biometryczne (w przypadku tych osób wystarczający jest elektroniczny zapis wizerunku twarzy), dokument taki jest traktowany jako dokument biometryczny, a nie jako paszport tymczasowy.