W ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie ma określenia „tymczasowy dowód osobisty”. Jedyną różnicą w dokumentach wydawanych osobom małoletnim jest okres, na jaki zostają wydane.
Co do zasady, dowód osobisty ważny jest przez 10 lat od daty wydania, natomiast dokument wydany osobie, która nie ukończyła 18. roku życia – 5 lat.
W odniesieniu do paszportów ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych określa, że paszport tymczasowy jest wydawany jako podstawowy dokument dla osób małoletnich, które nie ukończyły 5 lat. Natomiast dla osób małoletnich w przedziale wieku od 5 do 13 lat wydaje się paszporty biometryczne, przy czym okres ich ważności wynosi 5 lat od daty wydania. Ponadto na żądanie rodziców paszport biometryczny może być wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 lat. Dokument taki jest ważny 12 miesięcy od jego wydania.