Składanie sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego przez internet, uproszczone sprawozdania dla organizacji z rocznym dochodem mniejszym niż 100 tys. zł - przewiduje projekt zmian ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, który w środę rozpatrzył Sejm.

Podczas debaty projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Projekt przewiduje m.in., że organizacje pożytku publicznego (OPP) będą miały obowiązek składania sprawozdania zarówno finansowego jak i merytorycznego ze swojej działalności za pomocą środków komunikacji elektronicznej, docelowo po bezpłatnym założeniu konta, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wprowadzenie tej zmiany ma usprawnić i ułatwić składanie sprawozdań, a także obniżyć koszty związane z przesyłaniem sprawozdań oraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Reklama

Nowela wprowadzić ma także możliwość złożenia uproszczonego sprawozdania merytorycznego, jeżeli przychód OPP w roku poprzedzającym sprawozdanie nie przekroczy 100 tys. zł.

W projekcie wyraźne wskazano, że organizacje uprawnione do otrzymywania 1 proc. podatku mają obowiązek sprawozdawczy, a jeśli nie przekażą sprawozdania finansowego w terminie, nie zostaną uwzględnione w wykazie OPP. Zapis ten ma doprecyzować obowiązujące obecnie przepisy.

Nowela wprowadzić ma także obowiązek powoływania przez marszałków województw Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, jeśli taki wniosek złoży co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa.