Inna z przyjętych poprawek Senatu przewiduje, że z podatku od nieruchomości mają być zwolnione lokale, w których prowadzona jest tylko nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

Przyjęcie tych dwóch poprawek Senatu oznacza, że przepisy obecnie regulujące te kwestie nie zmienią się.

Zmian w ustawie chciał Sejm. Uchwalona pod koniec czerwca ustawa przewidywała, że od podatku zostaną zwolnione także te organizacje, które działalność prowadzą odpłatnie, a marszałkowie województw mieli powoływać wojewódzkie rady obowiązkowo, jeżeli taki wniosek złoży co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa. Dziś Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego są tworzone fakultatywnie.

Nowela przewiduje ponadto, że sprawozdania z działalności pożytku publicznego będą składane przez internet; docelowo - po bezpłatnym założeniu konta - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Organizacje, których roczny dochód nie przekroczył 100 tys. zł, będą składać sprawozdanie w wersji uproszczonej.

W ustawie wyraźne wskazano też, że organizacje uprawnione do otrzymywania 1 proc. podatku mają obowiązek sprawozdawczy, a jeśli nie przekażą sprawozdania finansowego w terminie, nie zostaną uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego. Zapis ten ma doprecyzować obowiązujące obecnie przepisy.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim usunięcie niejasności i trudności interpretacyjnych, jakie zdarzają się przy stosowaniu przepisów obecnie obowiązującej ustawy. (PAP)

akw/ abr/ ura/