Wniosek o wyłączenie sędziego strona może złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. Musi w nim uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia. Sędzia może również domagać się swojego wyłączenia z urzędu.

1 Sprawdź, czy sędzia nie jest wyłączony od prowadzenia sprawy

Sędzia może zostać wyłączony od prowadzenia sprawy z mocy samej ustawy. Ma to miejsce wówczas, gdy zachodzą przesłanki wyszczególnione w przepisach procedury cywilnej. Nie może więc prowadzić sprawy, w której jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy ma wpływ także na jego prawa i obowiązki. Oprócz tego jest również wyłączony w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, a także osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyłączenie z mocy ustawy następuje też w sprawach, w których sędzia był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo radcą prawnym jednej ze stron, bądź gdy orzekał w sprawie w niższej instancji.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak domagać się wyłączenia sędziego
W pełnej wersji artykułu:
- Jakie dowody świadczą o bezstronności sędziego
- Jak domagać się wyłączenie więcej niż jednego sędziego
- Jak wygląda procedura po złożeniu wniosku