Nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mieli trzy miesiące na złożenie ślubowania. Po upływie tego terminu rady gmin rozpoczną procedurę wygaszania ich mandatów. To umożliwi przeprowadzenie nowych wyborów. Nowe rozwiązania to skutek nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która już jutro wchodzi w życie. Zmiany w przepisach były konieczne, gdyż samorządowa ustawa ustrojowa zawierała luki. Dzisiaj do czasu złożenia ślubowania przez nowo wybranego wójta jego obowiązki pełni dotychczasowy szef gminy. Teoretycznie sytuacja taka mogła więc trwać nawet do kolejnych wyborów. Obowiązujące do dziś przepisy bowiem nie przewidują procedury, kiedy to wójt elekt z powodu przemijającej przeszkody, np. choroby trwającej powyżej 30 dni czy tymczasowego aresztowania, nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków.

Problem rozwiązuje nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadza ona możliwości powołania przez premiera osoby, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencje prezydenta, burmistrza czy wójta – w sytuacji, kiedy po wyborach nie złożył on ślubowania. Dodatkowo wprowadza ona maksymalny czas na jego złożenia. Wójt elekt będzie miał na to trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Nowe przepisy wprowadzą także możliwość złożenia ślubowania nie tylko przed organem stanowiącym gminy. Dzisiaj jest to możliwe na sesji zwołanej przez przewodniczącego rady gmin w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyborów.

– Po zmianach nowy wójt będzie mógł złożyć ślubowanie również przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym – tłumaczy Andrzej Król, radca prawny. W takiej sytuacji fakt ten wójt potwierdzi podpisem pod treścią ślubowania. Następnie akt ślubowania komisarz wyborczy prześle niezwłocznie przewodniczącemu rady i opublikuje w internecie.

Gdy do ślubowania wójta nie dojdzie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów, rada gminy przystąpią do wygaszania jego mandatu. Uchylanie się bowiem od złożenia ślubowania będzie równoznaczne z odmową jego złożenia. Nie-zaskarżenie uchwały organu stanowiącego gminy wygaszającego mandat bądź oddalenie skargi przez sąd umożliwi ogłoszenie wyborów i wybranie nowego szefa gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 117, poz. 679 z późn.zm.).