Wszyscy radni jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtowie i burmistrzowie miast mają jeszcze miesiąc na złożenie informacji o posiadanym majątku. Od tej kadencji niezłożenie oświadczenia majątkowego w dodatkowo wyznaczonym terminie przez radnego lub wójta będzie równoznaczne z wygaszeniem mandatu lub utratą zajmowanej funkcji
Jeszcze tylko miesiąc mają samorządowcy na złożenie oświadczeń majątkowych za ubiegły rok. Termin na ich złożenie upływa 30 kwietnia. Informacja o stanie majątkowym wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w tym terminie dla szefa gminy czy radnego może się wiązać z utratą mandatu. Przed zastosowaniem tej sankcji będzie należało wezwać zainteresowanego do jego złożenia. Po bezskutecznym upływie terminu radny będzie tracił swój mandat.

Co w informacji