Sprawy o przewinienia służbowe prokuratorów zostaną upublicznione.
Do ministra sprawiedliwości trafił projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze i ustawy o IPN, który ma zmienić model postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec prokuratorów. Przygotowana przez Prokuraturę Generalną reforma wprowadza jako zasadę jawność takich postępowań. Obecnie składy orzekające w sprawach dyscyplinarnych pochodzą ze środowiska prokuratorów.
– Podobny model obowiązywał do października 2001 r. również w odniesieniu do sędziów sądów powszechnych. Został on jednak radykalnie zmieniony ustawą z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – podkreśla w uzasadnieniu projektu Prokuratura Generalna.
Zgodnie z jej propozycjami wyłączenie jawności dyscyplinarki toczącej się przeciw prokuratorowi będzie możliwe, np. gdyby w jego toku mogło dojść do ujawnienia tajemnicy śledztwa albo ze względu na moralność. Niezależnie od wyłączenia jawności postępowania orzeczenie i tak ogłaszane byłoby publicznie.
Nowością miałaby być również propozycja powierzenia orzecznictwa dyscyplinarnego w sprawach prokuratorskich w drugiej instancji sądownictwu powszechnemu i Sądowi Najwyższemu. Prokuratura Generalna zapewnia, że taka organizacja zapewni z jednej strony w postępowaniu pierwszoinstancyjnym dogłębną znajomość warunków i zasad pełnienia służby prokuratorskiej oraz wymogów i zasad etyki zawodowej, zaś z drugiej strony podda kontroli zewnętrznej orzeczenia zapadające w pierwszej instancji.