Czytelnik jest jednym ze współspadkobierców zmarłego ojca. W skład spadku wchodzi prawo własności nieruchomości gruntowej.

– Czy możemy podzielić spadek, zawierając umowę, czy też tylko sąd może podzielić spadek – pyta pan Jan z Warszawy.

Czytelnik chciałby także uzyskać informację, w jaki sposób przeprowadza się dział spadku, jeśli w jego skład wchodzi nieruchomość.

Umowa o dział spadku obejmującego nieruchomość stanowi alternatywny wobec postępowania sądowego sposób zniesienia wspólności majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami.

– Umowny dział spadku wymaga jednak porozumienia wszystkich spadkobierców – w braku zgody choćby jednego z nich pozostaje wyłącznie droga sądowa – wyjaśnia prawnik Andrzej Olaś z Kancelarii Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór-Adwokaci.

Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Może ona obejmować zarówno całość, jak i część masy majątkowej tworzącej spadek.

Dział spadku obejmującego nieruchomość, co do zasady, może nastąpić na trzy różne sposoby.

– Przez jej fizyczny podział, przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych lub w drodze sprzedaży nieruchomości oraz podziału uzyskanej ceny kupna – wyjaśnia prawnik Andrzej Olaś.

Prawnik zwraca również uwagę, że w wypadku podziału nieruchomości składającej się z kilku działek geodezyjnych wystarczające będzie uprzednie wydzielenie działek do osobnych ksiąg wieczystych, a następnie przyznanie ich poszczególnym spadkobiercom w umowie o dział spadku.

– W wypadku przeprowadzania geodezyjnego podziału działki konieczne jest wcześniejsze opracowanie projektu podziału i wystąpienie przez wszystkich spadkobierców z wnioskiem do wójta/burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie decyzji zatwierdzającej podział stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – tłumaczy prawnik Andrzej Olaś.

W wypadku budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość umowa działowa może przewidywać ustanowienie własności lokali na rzecz spadkobierców.

– Przy nieruchomościach lokalowych po dokonaniu niezbędnych adaptacji i uzyskaniu zgody wspólnoty mieszkaniowej w rachubę może wchodzić podzielenie lokalu na dwa samodzielne lokale lub więcej spełniające warunki określone w ustawie o własności lokali potwierdzone w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę – dodaje prawnik Andrzej Olaś.

Ważne!

Umowny dział spadku wymaga porozumienia wszystkich spadkobierców

Podstawa prawna

Art. 1037 – 1038 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).